Tag : Zeytun

Zeytun (Zeytoun, Zeitoun, Zeitun, Ulnia), located in the Taurus Mountains, was part of the Kingdom of Giligian (Kilikian) Armenia.