Hnchakian members – Sebastia (Sevaz)

Hnchakian members – Sebastia (Sevaz)

Hnchakian members of Sebastia (Sevaz) :

S. Sabah-Kulian (1), Dikran Shirinian (2), Hagop Palutsian (3), Antranig Tchegamian (4), Garabed Kapigian (5), Hagop Hatsakordzian (6), Toros Dushugian (7), Manoug Kurkjian (8), Manoug Krikor Gharamanougian (9), Boghos Basmajian (10), Mihran Ghontchakulian (11).

AMI collection.

Share This

Write your question here. Someone may be able to help you.

  Subscribe  
Notify of